പുതിയ കൂട്ടിലേക്ക് വാപ്പിയുടെ GIFT|3 Jody പ്രാവ്|pigeon loft update|new pigeons in my loft

2 Просмотры
Издатель
കൂടിന്റെ ഉൽഘാടനം വാപ്പിച്ചി
നടത്തി.പുതിയ കൂട്ടിലേക്ക് വാപ്പിയുടെ Gift.3 jody പ്രാവിനെ കാണാം
#pigeonmalayalam
#malayalampravu
#paravapravu
#prav
#praavvalarthal
#parava
#pigeongrowingtipsmalayalam
#pigeonsinkerela
giveaway video:https://youtu.be/jQMh6R0M9q4
Категория
Полезные советы
Комментариев нет.