4 പ്രാവിൽ തുടക്കം 9മാസം കൊണ്ട് 100 ൽ ഏറെ പ്രാവുകൾ. Pigeon loft visit kerala SEEMA RAFI LOFT.മുഖി

1 Просмотры
Издатель
Seema Rafi Moonupeedika
Mobile:+91 96567 95113


4 പ്രാവിൽ തുടക്കം. 9 മാസം കൊണ്ട് 100 ൽ ഏറെ പ്രാവുകൾ. Pigeon loft visit kerala SEEMA RAFI LOFT !
മുഖി, സിറാസ്, ബർപ്പൻ, മയിൽ പ്രാവ്. ഫന്റായിൽ,
Mukhi
Burppan
sirazz
Fantail
chainse owal
satii.
You tube channel il വീഡിയോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉള്ള ബ്രീഡേഴ്സ് (ഗപ്പി, പ്രാവ്, ഫാൻസി കോഴി., മുയൽ, ആട്, Dogs, cats, (free premotion. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെലവും ഇല്ലാ ). തൃശ്ശൂർ .
ചെറുതായി ചെയ്യുന്നവർക്കും വിളിക്കാം. ഒരു msg me.
Mob. 7012280905.

നിങ്ങളുടെ pets ന് നല്ല ഒരു വിപണി കണ്ടത്തുന്നു.
Категория
Полезные советы
Комментариев нет.